Login   

Geochemische bodematlas van Nederland
 

Redactie: Gerben Mol, Job Spijker, Pauline van Gaans and Paul Römkens

Geochemische bodematlas van Nederland
© 2012, 276 pages

hardback
ISBN: 978-90-8686-186-6
Price:  € 53.00  (excluding VAT)       Also available as Open Access e-book
 
Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem, maar ook over de dieper gelegen C-horizont die nog niet of nauwelijks door de mens is beïnvloed. De lijst van elementen omvat uiteraard bekende metalen als cadmium, koper en lood en relevante meststoffen als fosfor en kalium. Daarnaast geeft de atlas ook inzicht in gehalten van elementen waarvan minder bekend is, zoals thallium, uranium en lithium.

Totaalgehalten alleen geven onvoldoende inzicht in de beschikbaarheid of het risico van chemische elementen voor planten, dieren, en mensen. Daarom presenteert deze atlas ook meetresultaten van aanvullende bepalingen die de 'reactieve' en de 'beschikbare' fracties van de elementen in de bodemmonsters benaderen. Daarmee is de Geochemische bodematlas van Nederland de eerste in zijn soort en een uiterst waardevol hulpmiddel bij o.a. de evaluatie van andere gegevensbronnen, normstelling voor de bodem, en bij milieukundige en ecologische risicobeoordelingen.

In full-colour en A4 landschap formaat.

Download table of contents of the book 'Geochemische bodematlas van Nederland'. (PDF file)

Tijdschrift Gea: "...voor oningewijden en beleidsmakers helder en goed uitgelegd in de zes inleidende hoofdstukken."

       Also available as Open Access e-book